Előterjesztések

Módosító javaslatok a „Szervezeti és működési szabályzat módosítása” c. napirendi ponthoz

MÓDOSÍTÓ JAVASLATOK
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2015. június 25. ülésére

Tárgy: Módosító javaslatok a „Szervezeti és működési szabályzat módosítása” c. napirendi ponthoz

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városfejlesztési bizottság 2015. június 23-i ülésén jegyző asszonnyal történt egyeztetés alapján, Bebes István polgármester úr nyílt levelemre adott válasza alapján valamint a 2015. június 25-i képviselő testületi ülés meghívójában szereplő „Szervezeti és működési szabályzat módosítása” című napirendi pont terjedelme és félreérthetősége miatt a következő írásbeli módosító javaslatokat kívánom benyújtani:

1.Módosító javaslat: az előterjesztés alábbi paragrafusaiban kérem az előterjesztésben szereplő kiegészítések törlését:

1.§ Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (X.31.) önkormányzati rendeletének – továbbiakban rendelet – 13.§ (1) bekezdése kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„A kiküldött napirendhez a képviselők egy alkalommal, legfeljebb 1 percben tehetnek javaslatot, észrevételt.”

valamint a

5.§ A rendelet 16.§-a kiegészül az alábbi (11) bekezdéssel:

„(11) A Képviselő-testület ülésén kérdés és interpelláció egy képviselő részéről egy alkalommal, 3-3- percben terjeszthető elő.”

Indoklás: A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) IV. fejezet 4.§ 4. bekezdése alapján a testületi ülés befejezésének legkésőbbi időpontját 22.00 óra. A gyakorlat az, hogy a 14.00 órakor kezdődő Képviselő-testületi ülés rendszerint 16.00 órakor befejezésre kerül. Ebből kifolyólag nincs értelme sem a napirend időtartamának sem az interpellációk időtartamának rendeletben történő szabályozására.
2.Módosító javaslat: előterjesztésben kiküldött 2.§ a rendelet 13.§ -a kiegészítésének (4) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:

„(4) a 15.§ (4) bekezdésében írt határidőben a polgármesternek benyújtott és a 15.§ (3) bekezdésében írt követelményeknek megfelelő előterjesztés napirendre kerül és az írásban kiküldött meghívóban is szerepel.

Indoklás: A szigorú szabályok alapján időben benyújtott előterjesztéseket a Képviselő- testület megvitatja, elfogadásáról ezt követően dönt.
3.Módosító javaslat: 3.§ a rendelet 15.§ (4) bekezdése a következő kép módosul:

„A b) – e.) pontokban meghatározott személyek és szervezetek által tett előterjesztést a Képviselő-testület ülésének napja előtt legalább 10 nappal korábban kell benyújtani a polgármester részére.”

Indoklás: A szigorú szabályok alapján időben benyújtott előterjesztéseket a bizottságok is meg tudják vitatni.
4. Módosító javaslat: az előterjesztés alábbi paragrafusában kérem az előterjesztésben szereplő kiegészítés törlését:

4.§ A rendelet 15.§ (3) bekezdése kiegészül az alábbi f) ponttal:

/Az írásbeli előterjesztéseknek tartalmaznia kell/
„f) költségvetési kiadással vagy költségvetési bevételcsökkenéssel járó javaslat esetén a költségvetési kiadás vagy bevételcsökkenést kompenzáló más bevétel költségvetési fedezetének forrását.”

Indoklás: előterjesztésre jogosultaknál nem feltétel a pénzügyi és számviteli végzettség, így a rendelet kiegészítés hatálybalépése esetén költségkeretet kellene biztosítani azon előterjesztők számára, akik egyébként végzettség hiányában diszkrimináltakká válnának jogaik gyakorlásában.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján fogadja el a módosító javaslataimat.

Körmend, 2015. június 25.

Tompa László
képviselő